معماری

انجمن تاریخ افغانستان
دری
مولانا عبدالغفور لاری و به کوشش مایل هروی
دری
‫اتمر‬ ‫الله‬ ‫حشمت‬ ‫معمار‬ ‫داکتر‬
دری