معماری

انجمن تاریخ افغانستان
دری
مولانا عبدالغفور لاری و به کوشش مایل هروی
دری