مردم

عبدالحسین زرینکوب
دری
Nancy Hatch Dupree
دری
the asia foundation
English
داکتر خلیل الله هاشمیان
دری
Central Statistics Office
English
سید بهاالدین مجروع
دری
DR. Zaman Stanizai
English
ویلیام «شوکراس»
دری