مالداری

محمد ایوب اسلمی
دری
ابراهیم توفیق بیک
دری
انجنیر محمد ایوب اسلمی
دری
عبدالقادر سمسور
پښتو
نور الله خان
دری
دافغانستان ددوباره آبادی امدادی کمیته
دری