مالداری

,iKfda tast an<,f Routh Atrita Rrgi4mal Offu
English
محمد ایوب اسلمی
دری
ابراهیم توفیق بیک
دری
انجنیر محمد ایوب اسلمی
دری
دکتر علیرضا محمود زاده و دکتر سعید فرزانه
دری
آبادی امدادی کمیته
پښتو
سید رضا عل زاده
دری
عبدالقادر سمسور
پښتو
نور الله خان
دری
کامبیز قوطوری
دری