لغتنامه - ترجمان

The Academy of Persian
English
کامران منګل
پښتو
آریانا کتب
پښتو
آریانا کتبخانه
پښتو
آریانا کتبخانه
پښتو
آریانا کتبخانه
پښتو
Henrik Samuel Nyberg
English
مولوی عبدالعزیز
دری