زیستنامه

خلیل الله خلیلی
دری
خلیل الله خلیلی
دری
خلیل الله خلیلی
دری
عبدالرحيم غفوری
دری
حبیب نوابی
دری
سرمحقق سید عبدالرحیم ځډران
پښتو
ماریا دارو
دری
پوهاند ډاكتر محمد حسن كاكړ
پښتو
مهریه بینش البرت
دری