زیستنامه

خلیل الله خلیلی
دری
خلیل الله خلیلی
دری
خلیل الله خلیلی
دری
عبدالرحيم غفوری
دری
حبیب نوابی
دری
محمد اکرام اندیشمند
دری
سرمحقق سید عبدالرحیم ځډران
پښتو
محمد هادی رضاقلی خان
دری
دولتشاه سمرقندی
دری
عطار نیشابوری
دری