زراعت

Afghan Development Association. Paldstan
English
volunteers in technical assistance(BITA)
English
غلام رضا جمسی
دری
از نشریات موسسه خیریه اسرا
دری
موسسه خیریه اسراء افغانستان
دری
مجید امانی - مسعود لطیفیان
دری