روابط انسانی

سکس نگار
دری
یووال نوح هراری
دری
یووال نوح هراری
دری
محمود طرزی
پښتو
انجنیر گلبدین «حکمتیار»
دری
مرجان فرجی
دری
الحاج قاضي محمدحسن حقيار
پښتو
پوهاند حبیب الرحمن هاله
پښتو
حبیب الرحمن «هاله»
پښتو