رسانه و مطبوعات

حکومت افغانستان
دری
داصلاح نشراتی لمتید موسسه
دری
کاظم حمیدی رسا
دری
دکتور اسد الله سعد الله یف علی الهادی مدنی
دری
نقیب احمد «اتل»
پښتو
ریاست رادیو افغانستان
دری
نوام چامسکی
دری