رسانه و مطبوعات

داصلاح نشراتی لمتید موسسه
دری
کاظم حمیدی رسا
دری
دکتور اسد الله سعد الله یف علی الهادی مدنی
دری
نقیب احمد «اتل»
پښتو