دستور زبان

اتحادیۀ نویسنده گان افغانستان
دری
پروفیسر داکتر گل جان ورور وردک
دری
پروفیسر داکتر کل جان وروروردگ
پښتو
CDAP /UNDP - /UNOPS
English
Faruk Abu-Chacra
English
محمد شمس الدین خان
دری