دستور زبان

اتحادیۀ نویسنده گان افغانستان
دری
پروفیسر داکتر گل جان ورور وردک
دری
پروفیسر داکتر کل جان وروروردگ
پښتو
کامران منګل
پښتو
مولوی عبدالعزیز
دری
مولوی عبدالعزیز
دری
مولوی عبدالعزیز
دری
مولوی عبدالعزیز
دری
مولوی عبدالعزیز
دری