جامعه شناسی

علی فکری
پښتو
گل پاچا الفت
پښتو
محبوب مموزی او میره محمد شاه رفیعی
پښتو
وزارت معارف افغانستان
دری
برینکمن
پښتو
نشریه ریاست پلان
دری
اسناد رسمی دولتی
دری
عبدالکریم سروش
دری