تاریخ

historical society of afghanistan
English
mobin shorish
English
ابوالفضل علامی
دری
محمد ابن جریر طبری
دری
محمد ابن جریر طبری
دری
عزالدین ابن اثیر
دری
عزالدین ابن کثیر
دری
8
عبدالله شهبازی
دری
prof- A-H.Habibi
English
10
ِریاست نشرات اکامی علوم
دری