اقتصاد

Ministry of Planning, Gov. of Rep. of AF
English
Naik Mohammad Mustafa
English
Government of Afghainstan
English
در مطبع اداره تحریرات مجلس عالی وزرا طبع شده
دری
وزارت احصاییه مرکزی
دری
محمدی بیگم
دری