ادبیات

حبیب الله رفیع
پښتو
عبدالغنی برزینمهر
دری
پوهاند عبدالقیوم قویم
دری
شاهین کریم زاده
دری
مولوی محمد طاھر فاروقی
دری
محمد حسین راضی
دری