احصائیه

محمدحسن سهاک
پښتو
از نشرات اداره ملی احصائیه
دری
اداره مرکزی احصائیه
دری
از نشرات اداره مرکزی احصائیه
دری
نشرات اداره مرکزی احصاییه
دری
اداره مرکزی احصائیه
دری
پوهاند محب الله رحمتی
دری