کتابخانه
آموزش و پرورش (861)
د یونسکو دری میاشنی خپرونه
پښتو
بیفیر(د افغان مهاجرو لپاره اساسی زده کړی)
پښتو
عبدالله سلیمان
العربية
انجنیر وحید دریاب
پښتو
نامعلومسوزان جِفرز
دری
انجنیر وحید دریاب
دری
انجنیر وحید دریاب
پښتو