خیزش های مردم قندهار هرات و سیستان بر ضد صفویان و بابریان در قرن ۱۸

تاریخ
کتاب : خیزش های مردم قندهار هرات و سیستان بر ضد صفویان و بابریان در قرن ۱۸
دسته بندی : تاریخ
نویسنده : محمد اعظم سیستانی
زبان : دری
تاریخ اپلود : 27 June 2020
این کتاب را تنها توسط ایمل میتوانید دریافت کنید