دوازده قرن سکوت (کتاب اول، بخش سوم:ساسانیان، قسمت سوم: پیشینه های ناراستی)

تاریخ
کتاب : دوازده قرن سکوت (کتاب اول، بخش سوم:ساسانیان، قسمت سوم: پیشینه های ناراستی)
دسته بندی : تاریخ
نویسنده : ناصر پورپیرار
زبان : دری
تاریخ اپلود : 27 June 2020
این کتاب را تنها توسط ایمل میتوانید دریافت کنید