چالش ها و موانع کاری ،سد راه پیشرفت خبرنگاران زن در افغانستان

سیاست
کتاب : چالش ها و موانع کاری ،سد راه پیشرفت خبرنگاران زن در افغانستان
دسته بندی : سیاست
نویسنده : نرگس هاشمی
زبان : دری
تاریخ اپلود : 20 July 2020
این کتاب را تنها توسط ایمل میتوانید دریافت کنید