32

حدیث فوت شدن كيك ملعون

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۲۳ ، بخش خروج مغل
01 January 1280

(ثقات) چنین روایت کردند، که كيك را مدام جماعت توينان (۴) براین اومسلمانان اغرامی کردند، و برآن می داشتند تا اهل ايمان را زحمت می و فنون دقایق حقيقت آراسته، ظاهرش بزيورعلم وفضل محلی (۵) و باطنش با نوار صدفوت وعمل مصفا، در دین اسلام مشارالیه گشته، و درسنت مصطفی صلی الله عليه وسلم قطب مدارعاليه شده،ولتب اوامام نورالدین خوارزمی بود عليه الرحمة جماعت ترسایان و قسیسان وطاينه توينان (۱) بت پرست ازكيك التماس نمودند،که (آن) امام مسلمانان را حاضر کنید (۶) تا با ایشان مناظره کنند (۷) و ترجیح دین محمدی و نبوت او ثابت دارد (۸) والا اوراب قتل باید رسانید، بحكم ان التماس آن امام ربانی راحاضرکردند (۹) عصمت (و) الله يعصمك من الناس(۱۰) در حوالی دين او بحراست ولن

(۱) مط و مب: برکند،(۲) مط و مب: ابن(۳) مط ومب: نونیان (۴) مط ومب: نونیان (۵) اصل:مجلی (۶) مط و مب: گند، (۷) مط و مب: تا با او مناظره کنند (۸) مط ومب: گرداند،(۹) مط ومب: آورد (۱۰) قرآن، المائده ۷۱
(۱۷۴)                                                         طبقه۲۳                                                 خراج مغل 

يجعل الله للكافرين على المومنین سبیلا،(۱) طوف می کرد.

چون درآن مجلس(۴) بنشست،ازو(ی) پر بدبیدند، که محمد چه کسی بوده است ؟ بيان [آن] کن. (آن) امام ربانی گفت: محمد خاتم النبیین و سعیدالمرسلین و رسول رب العالمین، سدرش: تاج لعمرك آراسته، و برش به دواج(۴) الم نشرح پیراسته  موسی عاشق منقبت اوراللهم اجعلنی (۴) من أمة محمد، عیسی چاوش (۵) کی کبه او که مبشرا برسول يأتي من بعدی اسمه احمد (۶)

آن جماعت کنار گفتند: که پیغمبرآن بود (۷) که روحانی محض بود، و به شهوت نسوان تعلق نه کنی،وبدان التفات نه نماید، چنانچه عددی بود،محمد رانه حجره و چندین فرزند بوده است،این چگونه باشد؟ آن امام ربانی گفت: داؤد پیغمبر را عليه السلام نودونه زن بوده است، ان هذا اخي له تسع و تسعون نعجة (۸) ( و) سليمان صاحب امکان را سیصد و شست زن بود درنکاح،ویك هزاركنيزك خدمت فراش اوكردندی.آن جماعت کار،ازراه توند(و) انکارومکابره واصرار(۴) نبوت داود وسليمان عليهما السلام(۱۰) ) نیگار (۱۱) کردند،وگفتند:ايشان پادشاه بود (۱۵) ند.

آخرالأمرچون شدبهت آن ملاعين، فتور تمام داشت، وازحليه صدق (۱۲) عاری. دست ازمدارضه بداشتند ونقش تعدی و ایذاء، برصحايف معادلت نگاه تند، ازكيك التماس نهود نزد، که امام را بگوی تا بروجه سخت و طریقت شریعت محمدی دو رکعت نماز بگزارد، تا مرا و ترا درکات نامناسب او دراداء آن عبادت ظاهر گردد، کیا فرمان داد، که برخیزد، ودورکعت بگزارد[و] بجما عت چنانچه سفت شد ین شماست.  

آن امام ربانی رضی الله عنه یکی ازمسلمانان را که در حوالی او بود به نزد يك خود خواند و برخاست و سنت اذان و اقامت ( به) نمازجماعت دقتی (۱۳) با قامت رسانید وا یت انی و جهت [ وجهي للذی 

(۱) قرآن، النساء ۴۱ (۲) اصل: مجالس (۳) دواج: قبا و بالا پوش و لباس(غیاث) (۵) اصل:اجعل لي (۵) بروزن طاؤس بمعنی نقب لشکر و قافله و کلمه تورکی است (غیاث ) (۶) قرآن، الصف۶ (۷) مط و مب: باشد (۸) فر آن، ص ۲۳ (۹) اصل: احتراز نبوت(۱۰) اصل: عليه السلام (۱۱) اصل: آغاز کردند،(۱۲) اصل: صداق (۱۳) مط و مب: وقتی
خروج مغل                                                  طبقه۲۳                                                      (۱۷۵)

فطرالسموات والارض حنیفا و انامن المشرکین ] (۱) ازمیان دل وجان خليل واربرخواند،وتحريمه نمازولذکرالله اکبر(۴) درپیوست و درنماز شروع کرد، وارکن قيام وقرأت رکوع و سجود،با تمام فرایض و سنن وواجبات نماز(۳) بجا آورد،و چون سربسجده نهاد،کیک چندتن را از کنارحاضرکرد[ند] تا دروقت سجده آن امام ربانی را وآن مسلما(نا)ن دیگر، که به وی اقتداء کرده بود(ند) زحمت بسیار دادند، و سراو برزمین زدند بقوت، و با ايشان حرکت فاسد کردند، تامگر غیرازایشان قطع گردد(۴) و آن امام ربانی وعالم سبحانی آن جمله تعدی وايذاء تحمل می کرد، وارکان و شرایط نماز بجای آورد، و نماز را به هیچ وجه قطع نه کرد چون سلام داد، روی آسمان آورد، و شرايط وادعوا ربكم تضرعا وخفيه (۵) نگهداشت، او با جازت برخاست، و بمنزل خود باز رفت حق تعا لی و تقدس بقدرت کامله وقهراعداد گذارخود دران (سر) شب دردی را دریك موكل فرمود، که رگ جانش بکارداجل قطع کرد،چنانچه هم در(ین)شب بدوزخ رفت.و مسلمانان ازظلم و تعدی و خلاص يا فتنة ..چین پسران کی آن هیبت و قهرمشاهده کردند، دیگرروز ازآن امام عذرها خواستند،ورضا طلبی کردند رضی الله عنه و عن المومنین.» (۶)