32

الاول طاهربن محمد

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۱۴ ، بخش نیمروزیان
01 January 1280

ثقات چنین روایت کرده اند : که چون دور سلطنت محمودیان بخاندان سلجوقیان نقل شد و امرائې که در کورند ( ۱ ) سیستان بودند قوت گرفتند ، بخدمت سلاطین اب ارسلان و ملکشاه پیوستن وممالک نیمروز درتصرف ایشان آمد، و آن بلاد را ضبط کردند ، چون تخت سلطان بفرهمایون سنجری تزئین یافت، ممالک نیمروز بامیرطاهر رسید، در خدمت آن حضرت آثار اخلاص نمود و سرائی در سیستان که در امارت بود بنا فرمود، و رسوم ملک داری وضع کرد.

______________________________________________________________________

 (۱) کذا در اصل و پ . بظن قوی باید کور باشد که جمع کوره است بمعنی ناحیت و این معرب خرره پهلویست که در زمان قبل از اسلام ، مملکت را به کورتها یعنی ولایات تقسیم میکردند.

نیمروزیان طبقه(۱۴) (۲۷۶  )

و اطراف ممالک نیمروز در ضبط آورد و مدتی ملک راند و در گذشت و زعم آن ملوک ان بود، که از آل کیکاوس اند رضی الله عنهم اجمعین . ثقات چنین روایت کرده اند : که بلاد سجستان را نیمروز از بهر آن گویند : که تمامی آن بلاد دریا بود، چون مهتر سیلمان را بر فرشی که باد برد از فارس بکوه مهتر سلیمان که برابر ملتانست ، گذر بران دریا افتاد فرمود: که از ریگ پر کردند ، دیوان نیمروز آن مصلحت تمام کردند دریا زمین شد، آن زمین نیمروز گشت، و آن نا تمام بماند. و السلام.