119

آیا قرآن حادث است و یا قدیم؟

از کتاب: پیوند با مردم
31 August 2016

حادث و یا قدیم بودن قرآن برمیگردد به امورات وحیانی که تاریخ پیش از اسلام داشته است. به بیان دیگر، در مباحث کلامی قبل و بعد از اسلام، موضوع وحی همیشه در فلسفه و کلام، مورد بحث داشته است.

در مجموع، میتوان برهردو نظر اتکاء کرد.

یعنی کسانی چنین استنباط کرده اند که چون خدا، مقید زمان و مکان نیست و گفتار خدا مانند ذات او، مقید به زمان و مکان نمیباشد، پس قرآن قدیم است صرف فعل نزول در یک زمان لازم، اتفاق افتاده است.

کسانی دیگری فرض را بر این گذاشته اند که چون همه چیز، مخلوق خدا میباشد، پس وحی همچنان بصفت یک مخلوق، دارای زمان و مکان فعلی میباشد که اشاره به فعل انزال در حیات انسان دارد.
پس درینصورت، قرآن حادث شمرده میشود.