32

هدایت بدخشی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

نامش خواجه محمد صدیق و‌متخلص به هدایت از اکابر مصاحبین حضرت مجدد است، که در جوانی از کشم بدخشان به هند رفت و در حضور عبدالرحیم خان خانان راه یافت، و اشعار نغز می سرود، و بر وزن مثنوی مولانای بلخی و خسرو و شیرین مثنویاتی را منظوم کرد ودر دهلی در شوال (۱۰۵۰ه‍) از جهان رفت ازوست:

ز مرگ خویش شنیدم بنای عیش آمد 

زهی خدا که کند مرگ را پیامبر من (۲۸۷)