32

مامورین صوبۀ کابل

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند ، فصل ششم

یکماه بعد از جلوس اورنگ زیب در دهم ذیحجه (۱۰۶۸ه‍) مهابت خان صوبه دار کابل اعزازات زیات نواخته شده و از کومکیان این صوبه مغل خان و سعادت خان نیز ترفع یافتند، و شمشیر خان حاکم غزنین و رعایت خان و اسحاق بیگ بخشیان کابل و میر یعقوب دیوان آنجا بود و سعید خان بفوجداری بنیر و‌نوښار مقرر گردید(۱) 

در اواخر سال (۱۰۶۷ه‍) گنجعلی خان سه هزار در سلک  کومکیان و دیندار خان بفوجداری نوښار گماشته شد و بعد ازان امیر خان صوبه دار کابل بوده و حسین بیگ والله داد خان و منگل خان و کامل خان از کومکیان آن صوبه به شمار میرفتند، بعد از امیر خان محمد امین بخشی و بعد ازو هم فدائی خان صوبه دار کابل بود(۲)