32

که ایشانرا کیانیان گویند کیقباد بن دع بن بود کابن مالشو بن نو دربن منوچهر الملک

از کتاب: تاریخ گردیزی (زین الخبار) ، فصل کیانیان ، بخش طبقه دوم
25 January 1968

چون کیقباد بپادشاهی بنشست ، آب جویها بخش کرد و بناها افگند و عمارت کردن فرمود و ده یک از غله بستد و به بلخ نشستگاه ساخت ، و با افراسیاب حرب کرد، و اورا از ایران بتاخت ، و فرانک  بنت دو ساله الرومنه ۴ زن او بود و اورا از فرانگ ۵ پسری زاد اورا کنیه ۶ نام کرد و پنهان داشت .  از زن دیگر فرزندی دیگر آمد که اوررا.