32

لعلی بدخشی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

نامش لعل بیگ ولد شاه قلی بدخشی است که در سلک مقربان دربار اکبر جوانی بود شریف و عالم ، ازوست: 

برهگذار تو چون خاک ره شدم ترسم 

که نگذری بمن و بگذری براه دگر (۲۰۶)