32

حدیث دیگرکرامت مسلمانان میافارقين

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۲۳ ، بخش خروج مغل
01 January 1280

ثقات چنین روایت کردند، که پسرملك بدرالدين لؤلؤموصلی درمیان لشکر پسرهلاو بود، وآن جنگ ها وقهرمغل، و نصرت غازیان میافارقين مشاهده می کرد، ودرتعجب آن حال می ماند، واز مدد آسمانی شگفتش می آمد، تا شبی جمال (مبارك) خواجه عالم صلی الله عليه و او رابخواب دید، گه برباره قلعه میافارقين استاد مستمی(۴) و دامن مبارك خود گرد آن قلعه درکشیده و می گوید هذه القمامة في امان الله تعالی و مانی معنی چنان باشد که این قلعه در پناه خدای تعالی است و درپناه (۳) نبوت من که محمدم.

پسرملك بدرالدين لؤلؤ،ازهیبت این خواب بیدارشد،همه روز درین فکربود، که آن خواب عجب خوابی است،حال تعبیر این چه باشد؟ شب دوم و شب به یوم عین این خواب دید، (بغایت) رعب و سوم و هده مت برظاهرو باطنش غالب شد، روز دوم با خواص خود باسم شکار برنشست (۴) و از لشکرگاه کار جدا شد،و بطرف بلاد خود رفت،چون پدرش رامعلوم شد(فرمان فرستاد) [این که مرا و بلاد (مرا) در هلاك [و تلف] ازاختي (این) حرکت ومخالفت چرا کردی؟ به هیچ وجه ترا درپیش خود نگذارم. پسربدرالدین اولوبه نزديك پدرپیغام فرستاد،که من بامحمد الرسول الله صلى الله عليه و سلم،جنگی نتوانه کرد، وحال چنین بود،وتمام خواب باز نمود، و بطرف دیگربرفت، وتا بدین تاریخ حال او، و پدرش را چیزی] معلوم نشد،والله اعلم (۵)

(۱) مط و مب: درشهرری پسرهلاؤ بجای او نصب شده است. ونات هواکودرمراغه در زمستان شب یکشنبه ۱۹ رجع آلاتر ۶۶۳ه بود، و دربنوقت که مؤلف ابن صبقه را در ۶۵۸ در دهلی مینوشت، هولا کوزنده بود دیده شود مجمل نصبی ۲/ ۳۳۲ وجامع التواریخ ۲/ ۷۳۶) (۲) مط ومب: ایستاده دست و دامن (۳) مط ومب: حفظ (۴) مط ومب: بنشست (۵) درنسخه مبه بعد ازبن (فصل در تنفربرالخ ....) کاملا حذف شده، وازآخرهمین فصل سطور( چون ذكر، انقراض الخ .) را گرفته و به بیان (التاسع بركماخان الخ...) پرداخته اند بنابران همین فصل تنها با مط مقابلت بافت، وهمین فصل در ترجمه راورتی هم نیست