111

اهداء

از کتاب: سپید اندام
21 January 1966

اهداء به : شیپور چی خستگی ناپذیر تلاش های آتشینم درنبردگاه زندگی به : پیر مرد مهربان وصمیمی ، غروب نا آرام و گرم عصیانفزا تر از هر طلوع

، پدرم ، 

برای حماسه های انسانی افسانه های راستین از حیات سرا پا فریادش که نیمه شبهای ناراحت در کویر روانم تا بی نهایت روییده است.

اسدالله حبيب