32

الاول اتابک ایلد کز السنجری

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۱۳ ، بخش سنجریان
01 January 1280

اتابک ایلد کز بنده سنجر بود، و در غایت جلادت و شهامت. و چون او بلاد آذر بیجان در ضبط آورد، کار ها ء بزرگ کرد، و آثار خیر بسیار باقی ماند، و حق تعالی او را فرزندان شایسته داد ، و با کفار افرنج و گرج ( ۱ ) حربها کرد و تا سر حد مملکت روم در ضبط خود آورد، و مبالغی از عراق بگرفت و مدتی ملک راند و در گذشت. رحمة الله علیه .