32

الاول منهم امیر فولاد غوری شنسبی

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۱۷ ، بخش غوریان
01 January 1280

امیر فولاد غوری یکی از فرزندان ملک شنسب بن خرنک ( ۱ ) بود، و اطراف جبال غور در تصرف او بودند ( ۲ ) ، و نام پدران خود احیا کرد . چون صاحب الدعوت العباسیه ابومسلم مروزی خروج کرد، و امراء بنو امیه را از ممالک خراسان از عاج و اخراج کرد ( ۳ ) ، امیر فولاد حشم غور را بمدد ابومسلم برد ، و در تصرف آل عباس و اهل بیت نبی ، آثار بسیار نمود، و مدتها عمارت مندیش ( ۴ ) و فرماندهی بلاد جبال ( و ) غور مضاف بدو بود، درگذشت و امارت به فرزندان برادر او بماند ، بعد از ان احوال ایشان معلوم نشد، تا عهد امیر بنجی نهاران ( والله اعلم )