119

محکمات و متشابهات قرآن ۳

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ
18 May 2023

موضوعات کلیدی:

 • تحویل قرآن- 
 • حدود خدا -
 • ضربه -
 • کیفر زنا -
 • قوانین جزائی در قرآن- 
 • نشوز یا نافرمانی زن -
 • هدایت به صراط مستقیم نه برای رسیدن به هدف- 
 • راسخون فی دین -
 • ریشۀ کلمۀ شبهه -
 • کاربرد متشابهات و محکمات قرآن -
 • نقش تشبه در امر هدایت و ضلات