32

غلام محمد

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

ولید شیر خان قوم موگاخیل گیگیاڼی ساکن دواوه است، که از آنجا بهندرفت و در حدود (۱۱۰۰ه‍) حیات داشت، و بسال (۱۱۱۵ه‍) کتاب ( معراجنامه) را بزبان پشتو منظوم کرد (۱۶۸)، قصۀ را هم بنام (سیف الملوک) داشت(۱۶۹)