110

تنبیه بدنی کودکان را متوقف کنید.

از کتاب: مجموعه اول

متاسفانه در تعداد زیادی از کشورهای دنیا بخصوص در کشورهای جهان سوم مثل ایران، افغانستان و پاکستان والدین و یا معلمان کودکان را تنبیه بدنی میکنند که پیامدهای بسیار ناگواری برای کودک دارد. تنبیه بدنی کودک را ترسو و مضطرب به بار می آورد و باعث میشود که کودک برای همیشه کینه شخصی که او را تنبیه میکند را به دل بگیرد و بخاطر بسپارد.

معمولا والدین عصبانیت شان را بر سر کودکان خالی میکنند. شخصا شاهد بوده ام که در مساجد و مدارس کودکان کند ذهن را به شدت کتک میزنند و در روستاها به فلک میبندند. این کار جدا از آنکه خطر آسیب رساندن جدی به کودک بی دفاع را دارد باعث استرس و اضطراب دایمی کودک میشود. و اثرات ناگواری هم بر آینده کودک میگذارد. تنبیه بدنی از سوی معلمان و والدین به کودک روحیه تهاجمی میدهد و وی را ترغیب می کند که کودکان ضعیف تر از خودش را کتک بزند. این کار همچنان اعتماد به نفس کودک را از بین میبرد و باعث احساس تنفر و در نتیجه سردی روابط کودک با والدین میشود.

امکان اینکه کودکی که از طرف مادرش و یا معلم زنش مورد تنبیه بدنی قرار میگیرد در آینده زن ستیز بشود و یا کودکی که پدر و یا معلمان مرد او، او را کتک میزنند در آینده از عموم مردان متنفر باشد بسیار زیاد است.