پیشگفتار

از کتاب: افغانستان در پرتو تاریخ

از روزی که (رادیو کابل رادیو افغانستان) لب به سخن پراگنی بازکرد؛ تا همین سالیان اخیرمقاله های زیادی راجع به تاریخ و فرهنگ ومدنیت افغانستان نوشتم که از زبان رادیو پخش شد.

بنام تاریخ افغانستان قدیم بصورت مسلسل وصدها مطالب آفاقی دیگردررشته های که ذکرشد؛ بحیث موضوع انتخابی ولی پراگنده با امواج رادیو انتشاریافت..

مقصد ازنگارش این مقاله ها همانطوری که فرانسوی ها میگویند( ویولگاریزاسیون) یعنی انتشار مطالب جدی به زبان عوام و برای عوام بود اعم از ده نشینان،زنان شاگردان مدارس و حتی طبقه بی سواد این روش را نه تنها درمقاله های رادیوئی بلکه درمجله ژوندون هم تعقیب کرده ام و شماره های این مجله گواه است که این راه را در طول سالیان درازی پیموده ام.

کتابی که امروز بنام افغانستتان در پرتو تاریخ بدست خوانندگان گرامی میرسد؛ مجموعه ایست از یک قسمت مقاله های پراگنده رادیوئی که علی العموم درظرف سالهای (37) و(38)هجری شمسی نوشته شده و تاریخ نگارش هرمقاله در پایان آن قید است.

این مقاله ها به میزان و قت خواندن آن دررادیو علی العموم ازسه و احیانأ چهارصفحه تجاوزنمیکند و چون هرکدام آن بصورت مجرد درتاریخ معینی نوشته شده و امروز بعد ازچندین سال بشکل مجموعه ئی دسته بندی گردیده ازامکان بعید نیست که بعضی مطالب آن تکرار بنظرآید؛ معذالک بازهم تکرارنیست بلکه همان مطلب از زاویه دیگرتحلیل و تشریح یافته تا خوب تر درذهن شنونده (حال خواننده )جایگزین گرددو امید وارم این مجموعه گفتاربحیث کمک دروس تاریخ به شاگردان مدارس وبعنوان رهنمای آفاقی نقاط تاریخی قابل دید افغانستان برای سیاحان و جهانگردان خالی از فایده نباشد.

وزارت اطلاعات وکلتور با درک همین حقایق از دوسه ستال به اینطرف درصدد بود که این سخنان پراگنده راجمع و ازطرف رادیو افغانستان یا کدام موسسه نشراتی دیگرچاپ کند، مسرورم که بالاخره این کار توسط موسسه چاپ کتاب صورت گرفت و امیدوارم سعی موسسه درین راه به هدر نرود و ارزش معنوی ومفاد مادی آن به اندازه ئی اطمینان بخش باشد که به چاپ قسمت های دیگرآن اقدام بتوانند.

جلال آباد – ۲۰ قوس۱۳۴۶ 

احمد علی کهزاد