آثار دیگر مولف

از کتاب: غرِغښت یا گرشاسب

۱ - تاریخ افغانستان: جلد اول (از دوره های قبل التاریخ تا سقوط سلطه موریا ) سال تالیف ۱۳۱۸ شمسی.

۲ - تاریخ افغانستان : جلد دوم (از آغاز سلطنت مستقل یونان و باختری تا ظهور اسلام ) سال طبع 1325 شمسی .

۳- د افغانستان پخوانی تاریخ : جلد اول (بزبان پښتو) سال طبع ١٣٣٤ .

٤ - د افغانستان پخوانی تاریخ (جلد دوم بزبان پښتو) سال طبع ۱۳۳۹. 

5 - آریانا شرح وجوه تاریخی و جغرافیائی قدیمترین نام افغانستان تاریخ طبع 1325 برنده بزرگترین جایزه "آریانا" .

٦ - بالاحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی : جلد اول سال طبع ١٣٣٦ . 

۷ - بالاحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی : جلد دوم سال طبع ١٣٤٠ . 

۸ - لشکرگاه : (برنده جایزه اول خوشحال خان ختک سال طبع ۱۳۳۲ . 

۹ - عرف و عادات افغانها : بزبان فرانسوی به همکاری مدام ها کن سال طبع ١٩٥٣ برنده جایزه دوم خوشحال خان خټیک . 

۱۰ - در زوایای تاریخ معاصر افغانستان : برنده جایزه اول تالیف در سال ۱۳۲۷. 

۱۱ - رجال و رویدادهای تاریخی : تاریخ طبع ۱۳۳۱ .

۱۲ - بگرام : تاریخ طبع ۱۳۳۱. 

۱۳ - افغانستان قدیم و معاصر : بزبان ایطالوی طبع روما ، سال طبق ١٩٥٥ . 

١٤ - تاریخ ادبیات افغانستان : از قدیمترین زمانه ها تا ظهور اسلام طبع وزارت معارف ۱۳۳۰ .

۱5 - افغانستان و ایران : متن خطابه ایکه در موزه ایران باستان در سال ۱۳۳۰ ایراد شده است طبع تهران .

۱6 - رهنمای بامیان سال طبع ١٣٣٤.

۱۷ - مختصر رهنمای بامیان: بزبان انگلیسی ، سال طبع 1335.

۱۸ - کنیشکا : جلد اول طبع سال ۱۳۲٥ طبع دوم ١٣٤٦ این هر دو جلد مربوط به امپراطوری کوشانی میباشد که در افغانستان و خاکهای مجاور سلطنت کرده است .

۱۹ - اسکندر در افغانستان : درام تاریخی بزبان فرانسه سال طبع ١٩٤٦ .

۲۰ - مردان پار و پامیزاد : درام تاریخی در ٤ صحنه سال طبع ۱۳۱۹ . 

۲۱ - امپراطوری کوشان : مفصلترین مضمون تاریخی که در افغانستان راجع به دوره امپراطوری کوشانی تحریر شده است تاریخ طبع ۱۳۱۷ . 

۲۲ - رتبیل شاهان : (در سالنامه ۱۳۲۱) .

۲۳ - کوشانیهای خورد یا کیداری : سالنامه ١٣٢٥ و ٢٦.

٢٤ - افغانستان در شاهنامه، سال طبع 1355 .

۲5 - روئین تن ، تهمتن ، پیښوتن .

26 - غرغښت یا گرشاسب.

۲۷ - مدوحین شاهنامه ها با شاهان اولیه آریانا : سالنامه ۱۳۲۰ .

۲۸ - کنیشکا : امپراطوری کوشانی سالنامه ١٣٢٤ - ٢٥ . 

۲۹ - شاهنامه ها و مقایسه میان بعضی پهلوانان آن و اوستا - سال طبع 1325 . 

۳۰ - مسکوکات افغانستان قبل از اسلام در سالنامه و جدا گانه ، طبع در سال ١٣٢٦.

۳۱ - مسکوکات افغانستان عهد اسلامی : طبع سال ۱۳۱۹.

۳۲ - مدنیت اوستانی: سال طبع ۱۳۱۸.

۳۳ - موزۀ کابل : ١٣١٥.

٣٤ - فروغ فرهنگ : سال طبع ١٣٤٦ .

٣٥ - سپرلو : "شطارتهای سوار کاری در افغانستان" سال طبع ١٣٤٦ . 

٣٦ - شابهار : (معبد بودانی در غزنه) سال طبع ١٣٤٦ .

۳۷ - افغانستان در پرتو تاریخ "مشتمل بر ١١٤ گفتار تاریخی از سخن پراگنی های رادیو افغانستان"  سال طبع ١٣٤٦ .

۳۸ - روابط افغانستان و هند : بزبان فرانسوی و فارسی سال طبع ۱۳۲۳. 

۳۹ - یاد بود جشن هزار مین سال تولدی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینای بلخی .

٤٠ - از سروبی تا اسمار .

٤١ - کابل : رهنمای تاریخی بزبان انگلیسی تالیف احمد علی کهزاد و مدام ولف .

٤٢ - زمانشاه و فعالیت دستگاه استعمار.

٤٣ - گلدسته عشق : منتخبات از مثنوی .

٤٤ - رایان کابلی : طبع سال ۱۳۲۳ شمسی .

٤٥ - در امتداد کوه بابا و هریرود : طبع ۱۳۲۲.

٤٦ - تاریخ قدیم افغانستان و ممالک همجوار برای صنوف هفتم مکاتب .