32

(ق) قاسم قندهاری

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

از علمائی است که بدورۀ اکبری در هند شهرت علمی داشت، و در علوم عقلی استاد و آنرا درس‌میداد (۱۸۱)