119

متشابهات قرآن

از کتاب: پیوند با مردم

متشابهات و محکمات قرآن در دو پیمانۀ مستقل، تقسیمبندی نشده اند بلکه مانند شیروشکر، باهم مخلوط اند.

شاید بیشتر از ۹۶ درصد قرآن،  متعلق به متشابهات آن باشد که باید و الزاماً، در پرتوی محکمات قرآن قابل تفکیک و تحلیل و تفسیر قرار گیرد.


به بیان دیگر، محکمات و متشابهات قرآن نباید ازهمدیگر جدا و بشکل مستقل مورد تفسیر و مطالعه قرار گیرد.