32

ارینه ویجه

از کتاب: تاریخ مختصر افغانستان ، فصل نخست ، بخش افغانستان تاریخی قبل از اسلام
23 August 1967

ارینه وجه که در پشتو تاکنون ویجه به معنی سرزمین و آرامگاه مستعمل است، به قول دانشمندان تاریخ یا سر زمین پامیر یا حوالی خوارزم و کناره های دریاچه خزر بود، که متصل ساحت جغرافی مورد بحث ماست چون آثار این دوره زنده گانی مردم ارین (به معنی نجیب و زارع) تا کنون کشف نشده و جزو ازمنهٔ قبل التاریخ است بنابرین در بارهٔ زبان، اوضاع زنده گانی، دین و هنر ایشان معلوماتی در دست نیست، و دکتر گوستاو لوبون زبان باستانی آریائی را که در آرینه ویجه بدان متکلم بودند،"آریک" نامیده است.