32

مأخذ و مدارک

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند


کتابهائیکه در تحریر این کتاب از آن استفاده شده (۱): 

۱- پادشاه نامه ملا عبدالحمید لاهوری متوفی ۱۱۶۵ه‍, طبع کلکته ۱۸۶۷ع.

۲-عمل صالح موسم به شاه جهان نامه - محمد صالح کنبو لاهوری تألیف در حوالی ۱۰۷۰تا ۱۰۸۰ه‍ دوجلد، طبع کلکته ۱۹۲۷ع

۳-تاریخ هند تألیف دو لافوز، آیم اې آکسفورد طبع تهران ۱۳۱۶ش 

۳-بابر مؤسس امپراطوری هند، از فرنارد گرو ناد فرانسوی، ترجمه جناب کهزاد

۵-اکبر نامه سه جلد از ابو القضل علامی، طبع کلکته ۱۸۸۶ع.

۶-تزک جهانگیری ، طبع میرزا هادی در لکهنو.

۸-عالمگیر نامه از منشی محمد کاظم بن محمد امین ، ۲ جلد طبع ۱۸۶۸ع 

۹-مأثر رحیمی ، ۳ جلد، از ملا عبدالباقی نهاوندی ، تألیف ۱۰۳۵ه‍ طبع کلکته ، ۱۹۲۵ ع.

۱۰-ریاض السلاطین غلام سلیم طبع کلکته ، ۱۸۹۰ع 

۱۲-دول اسلامیه ، خلیل ادهم طبع استانبول ۱۹۲۷ع 

۱۳- دول اسلامیه ، خلیل ادهم طبع استانبول ۱۹۲۷ع.

۱۴- آیین اکبری - ابوالفضل علامی + طبع لکهنو، ۱۳۱۰ق 

۱۵-رثقعات عالمگیر از نشرات دار المصنفین اعظم ګده هند.

۱۶- منتخب التواریخ عبدالقادر بن ملکشاه بدوانی ،طبع کلکته -۱۸۶۹ع 

۱۷) مذکر احباب تالیف ۹۷۴ه‍ از حسن خواجه نقیب الاشراف بخار ی عکس از نسخه خطی کتاب خانه برلین متعلق بمرحوم هاشم شایق آفندی مشاور وزارت معارف .

۱۹-تزک بابر - طبع هند ۱۳۰۷ه‍ ترجمۀ عبدالرحیم خان خانان .

۲۰- تاریخ فرشته -طبع لکهنو-۱۳۲۱ه‍

۲۱-زینة الزمان فی تاریخ هندوستان- ملک الکتاب شیرازی -طبع بمبئ ۱۳۱۰ق 

۲۲-تاریخ مختصر هند- سید ابو ظفر ندوی-طبع اعظم ګډه ۱۳۵۵ق.

۲۴- سجة المرجان سید غلام علی بلگرامی طبع بمبئ ۱۳۰۳ ق . 

۲۵- نفایس الماثر -علاء الدوله قزوینی طبع هند 

۲۶-تذکره الخواتین-عبدالباری آسی طبع لکهنو.

۲۶-آتشکدۀ آذر -طبع بمبئ.

۲۷-کیمبزح هستری آف اندیا-ج۴,طبع کیمبرج.

۲۹-تاریخ ادب ازدو- رام بابو-طبع لکهنو۱۹۲۹ع.

۳۰-تاریخ ایران - عبدالله رازی -طبع تهران۱۳۱۶.

۳۲-تذمزه هفت اقلیم میرزا امین رازی طبع هند.

۳۳-دائرة المعارف اسلامی برطانیا-ج۱, طبع لندن.

۳۵-سیز المتأخرین -غلام حسین طبع لکهنو.

۳۶-تاربخ معصومی یا تاریخ سند-نسخه قلمی و طبع بمبئ ۱۹۳۸ع 

۲۷- مفتاح التواریخ -جان  بیل انگلیس طبع لکهنو.

۳۹- 

لب التواریخ - یحیی بن عبداللطیف قزوینی طبع تهران- ۱۳۱۴ش .

۳۲-ترجمۀ انگلیسی بابر نامه با تعلیقات بیورج-طبع لندن ۱۹۲۲ع.

۴۴-تاریخ هند-ارسکن-طبغ لندن ۱۸۵۴ع.

۴۵-مخزن افغانی- نعمت الله هروی نسخه قلمی لاهور-۱۸۹۳ع.

۴۶-حیات افغانی-طبع لاهور-۱۸۶۷ع.

۴۷-خورشید جهان شیر محمد ګنداپوری-طبع لتهور-۱۸۹۳ع

۴۸-آغرنامه (تاریخ منظوم جنگهای آغر با افغانان)

۴۹-جهانگشای نادری- طبع بمبئ.

۵۰-نادر نامه منظوم-نسخۀ قلمی متعلق به نگارنده.

۵۱-تاریخ نظامی ایران- طبع تهران 

۵۲-تاریه گزیده-طبع براون-لندن۱۹۱۰ه‍

۵۳-تذکرة الابرار و الاشراز-اخوند درویزه طبع پشاور ۱۳۰۸ ق.

۵۵-دبستان مذاهب طبع بمبئ-۱۲۹۲ق .

۵۶-مجلۀ کاوه-طبع برلین.

۵۷-دیولن قلمی دولت نسخۀ نادر پشتو.

۵۸- خان جهان لودی از اکبر شاه خان نجیب آبادی-طبع هند.

۵۹- سلوک الغزاة از ملا مست زمند نسخۀ قلمی نادر. 

۶۰- تاریخ مرصع افضل خان خټک از نشرات راورتی در هرتفورد+طبع ۱۸۶۰ع.

۶۱-اشعار قرن ۱۷-سی. ای بیدولف انگلیس Biddulph - طبع هرتفورد۱۸۹۰ع.

۶۲-کلیات خوشحال خان-طبع و تصحیح از حبیبی از قندهار - ۱۳۱۷ش .

۶۳- تاریخ هند-سمتهه.

۶۴- کتیبه های کوه چهل زینه و غیره در قندهار .‌

۶۶-ذکر مجدد -طبع هند

۶۷-تذکرۀ علمای هند از رحمان علی خان - طبع لکهنو-۱۲۹۲ ق. 

۶۸-مقدمۀ گرامر پشتو از راورتی مستشرق انگلیس طبع کلکته۱۸۵۶ع 

۶۹-دپشتونخواه د شعر ها او بهار از جم ډار مستشرق انګلیس ، طبع پاریس ۱۸۸۸ع.

۷۰-تذکزه روز روشن علاء الدین بسمل -طبع هند.

۷۱-دیوان قلمی کاظم خان شیدا متعلق به نگارنده

۷۲-تاریخ افغانی از شیخ امام الدین متی زی نسخۀ قلمی نادر .

۷۴-شکرستان افغانی میر احمد شاه رضوانی-طیع هند۱۹۰۵

۷۶- بهارستان افغانی میر احمد شاه رضوانی-طیع ۱۹۰۵ع.

۷۷-قاموس الاعلام شمس الدین سامی طبع استانبول .

۷۸-سکینة الفضلاء از عبدالحکیم  رستاقی طبع هند ۱۳۵۰ق .

۷۹- حجة الاورنگشاهیه تاش محمد القندوزی نسخۀ قلمی .

۸۰- گلشن روه رارورتی طبع هزتفورد (۱۸۶۰ع) .

۸۱- مقدمه کلید افغانی پادری هیوز - طبع لاهور.

۸۳- مجلۀ آثار عتیقۀ هند- طبع بمبئ ج۱۱

۸۴-خزینة گنج آلهی

۸۵- سروآزاد غلام علی بلگرامی طبع هند.

۸۶- تاریخچه شعر پشتو نگارش حبیبی 

۸۸-تذکره سلطانی طبع هند 

۸۹-زیاض الشعراء واله داغستانی .

۹۰-تذکرۀ مزآة الخیال امیر علی شیر لودی طبع هند 

۹۱- رویداد مجلس معارف اسلامیه لاهور.

۹۴-خزینة الاصفیاء مفتی غلام سرور لاهور طبع هند‌.

۹۵-خزانة عامره غلام علی آزاد طبع هند .

۹۶-ریاض العارفین طبع هند 

۹۷-مجله کابل .

۹۸-فوائد الشریعه آخوند قاسم پاپنخیل طبع لاهور.

۹۹-تذکرۀ آبحیات محمد حسین آزاد طبع هند 

۱۰۰-نگارستان سخن از نور الحسن طبع هند.

۱۰۱- قصۀ آدم خان و در خانی نسخۀ قلمی متعلق به نگارنده .

۱۰۲-مثنوی حسن و ناز میر معصوم نامی نسخۀ قلمی نادر. 

۱۰۳-یدبیضا، آزاد بلگرامی طبع هند

۱۰۴-تازیخچه سبکهای شعر پشتو نگارش حبیبی در سالنامه کابل ۱۳۱۹.

۱۰۵-لطایف نامۀ فخری طبع لاهور.

۱۰۶-تمدن هند گوستاو لوبون ترجمه دوکتور سید علی بلگرامی طبع آگره ۱۹۱۳ع.

۱۰۷-تذکرة الخواتین.

۰۱۸-جامیژ نکارش علی اصغر حکمت طبع تهران -۱۳۲۰

۱۰۹-پټه خزانه - محمد هوتک-طبع کابل -۱۳۲۳ 

۱۱۰-لنگوستک سروې آف اندیا-ج۱۰.

۱۱۱-مجمع الفضلاء(خطی ) تذکرۀ محمد عارف بقائی اندجانی (حدود۱۰۳۷ه‍)