32

تراكيب الفاظ عربی و فارسی

از کتاب: ترجمه فارسى (فردوسى پر چهار مقالے) تاليف پروفيسر محمود شيرانى ، فصل چهارم

تعبیر خواب - روی ایجاب - آیت دوری - کیش عظیم - جاه عظیم نقش مانی در عاشقی - نقش چینی - نامه عمر - سلبهای زر - کارسمایی - گل معجزه خون مزور .