به مبلغ لسلام فرنگستان

از کتاب: دیوان علامه اقبال لاهوری ، قطعه

زمانه باز بر افروخت اتش نمرود

که آشکار شود جوهر مسلمانی

بیا که پرده زداغ جگر براندازیم

که آفتاب جهانگیر شد زعریانی

هزار نکته زدی یش دلبران فرنگ

گداختی صنمان را به علم برهانی

خبر ز شهر سلمی بده حجازی را

شرار شوق فشان در ضمیر تورانی 


ره عراق و خراسان (۱) زن ای مقام شناس

به بزم اعجمیان تازه کن غزل خوانی

بسی گذشت که در انتظار زخمه ریست

چه نغمه ها که  نه خون شد به ساز افغانی

حدیث عشق به اهل هوس چه میگوئی

بچشم مور مکش سرمه ی سلیمانی