32

آزرمی دخت بنت کسری

از کتاب: تاریخ گردیزی (زین الخبار) ، فصل طبقه پنجم ، بخش ایشان را کاسره گویند
25 January 1968

 این آزرمی 4 دخت سخت بادادورای بود، و همیشه (داد خواهانرا) تیمار کشیدن 5  و ایشان بشنیدی و انصاف ایشان بدادی ازیکدیگر، ونیکو نگرش6 بود.