32

مامورین و مناصب

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند
در دورۀ مغولیان هند عموما مناصب مامورین بحساب هزاری تقسیم میشد و مامورین کشوری متساویا این مراتب را داشتند، بزرگترین مناصب دورۀ اکبر ده هزاری بود، مه تقریبا (۷۰۰) اسپ و دو صد فیل و (۲۰۰) حیوان بار بردار با (۳۲۰) عرابه مقرری داشت، و (۶۰) هزار روپیه ماهوار معاش میگرفت، این مراتب منصبداران تماما از ده هزاری تا ده باشی (۶۶) رتبه میشد، و هر منصب پائین از پنجهزاری از حیث تنخواه نقدی سه مرتبه داشت، مثلا پنجهزاری اول و دوم و سوم که مامورین عسکری و ملکی در خور خدمات خود باین مراتب ارتقاء می‌جستند(۴۲).