( هما )

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

نام این شاعره در مشاهیر نسوان ذکرشده و او را دختر افراسیاب بیگ ترک معرفی نموده این فرد را به او نسبت می دهند .

زخونم  چهرة قاتل  چرا فشان وقت منجم شد                        دختر یک ساه در فر آن بود و از خونم ترحم شد