32

کومکی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

عبارت از صاحب منصب نظامی بود، که با اختیارات فوق العاده بطور موقتی برای رفع غائله بمرکز مهمی میرفت، طوریکه در شرح حال تان شاهان مغول از نظر تان میگذرد، بسی از منصبداران عسکری از دربار شاهان در حوادث مهمه به افغانستان طور کومکی فرستاده میشدند، چنانچه میر معصوم قندهاری ( مؤلف تاریخ معصومی) در سال (۱۰۰۷ه‍) از حضور اکبر شاه بنام کومکی در قندهار بود(۱۷) و همچنان در عصر اورنگزیب مغول خان و سعادت خان از کومکیان کابل بودند(۱۸).