32

تخت بابر

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند


بابر در سال (۹۱۴ ه‍) طرف جنوب کابل دردحد قلعۀ هزاره های موجوده ملحق به کوه شیر دروازه بر سنگی تختی را برای خود ساخته بود، که منظر بدیعی  داشت، جهانگیر در مقابل آن تخت دیگری را بنام خود ساخت و در سال (۱۰۱۶ه‍) با تمام رسانید (۱۵) و برآن  کتیبۀ را نقر نمود که ( تخت گاه پادشاه بلاد هفت اقلیم نور الدین جهانگیر پادشاه بن جلال الدین اکبر شاه) .