32

(ل) لایق بلخی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

حکیم لایق از شعرای بلخ است، که در حضور امام قلی خان والی توران می‌زیست از وست(۲۰۵) 

دل دامن زلفت بکف آورد بصد سعی 

دانست که در دامن آنشب سحری هست