32

(ث) ثابت بدخشی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

نامش میر محمد افضل و اجدادش از بدخشان بوده و خود وی در دهلی متولد گردیده و شاعر خوبی بود، ازوست (۵۰)

دل را نوید آمدن او نمی دهم 

ترسم بحال خود نگذارد دگر مرا