32

استعمال اضافت مسلسل

از کتاب: ترجمه فارسى (فردوسى پر چهار مقالے) تاليف پروفيسر محمود شيرانى ، فصل چهارم

قرصه شمس گیتی فروز - سررشته صبر - قرصه آفتاب شکر خدای جهان آفرین.