32

مبين

از کتاب: ظهیرالدین محمد بابر ، بخش تالیفات

بابر در علم فقه نیز دستی داشت .وی درین علم درس خواند ه وآنرا آموخته بود ، خودش گوید : 

که روز پنجشنبه ۲۵ جمادی الاخری ۹۲۶هـ ۲۳جون ۱۵۱۹م     


از ملا محمود خواندن درس فقه را آغاز کردم .بابردر مسایل فقه حنفی کتابی را بنام مبین بروزن مزین به زبان ترکی منظوم کرده بود و فخری هروي در آن باره گوید : (و کتابی موسوم به مبین در فقه نظم کرده است و بسیار خوب واقع شده" این منظومه در بحر ( رمل مسدس محذوف) فاعلات فاعلات فاعلن بوده و بقول سید حسن نثاری بخاری(مسایل فقه که در رسالۀ مبین به ترکی نظم کرده نشانه است از تبحر." مثنوی مبین که بنام فقه مبین یا فقه بابری نیز موسوم است در دو هزار بیت مشتمل بر مسایل دینی و فقهی و اخلا قیست که براي فرزند خود کامران نظم کرده و شرحی بران بنام مبین( بروزن مقیم) از طرف شیخ زین منشی در بارش نوشته شده است 

طبع اول مثنوي مبين از روي يک نسخۀ نا قص بسعى L.N.Berezin در شهرقازان Kazan ۱۸۶۷م در مجموعۀ منتخبات ترکی .Turetskaya chrestomati - نشر شده است.

نظم ترکی مبین د رسنه ۹۲۸هـ۱۵۲۱ م خاتمه يافته، ويك فصل آن (كتاب الزكوة) در مجموعۀ مؤسسه اقتصاد اکادیمی علوم اوزبکستان در ۱۹۶۰م از تاشکند انتشار یافت و اصل نسخه خطی مبین اکنون در مؤسسه مردم آسیا در لینن گراد به نمره۱۰۴ موجود است که به خط عر بی در مثنوی ازبکی نوشته شده و درخا تمه آن بابر از تمام علمای ماوراء النهر خواهش میکند، که اگر خطائی بینندآنرا به او اطلاع دهند .