آغاباجی

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

نام او آغا بیگم و دختر ابراهیم خلیل جوان شیر والی شوخی است که در سنه ۱۲۰۹ و ۱۲۱۱ در مقابل لشکر های آقا محمد خان قاجار و فتح علی شاه از این شهر مدافعه نمود تا اینکه آقا محمد خان وفات کرد و فتح علی شاه بر تخت سلطنت جلوس نمود برای آنکه ابراهیم خلیل را مطیع خود سازد دختر او را د رعقد نکاح خود درآورد اورا بانوی حرم سرای خود قرار داده وبا آغاجی ملقب نمود .

آغا بیگم در اواخر قرن دوازدهم تولد یافت و ازدواج او با فتح علی شاه در سنه ۱۲۱۳و یا سنه ۱۲۱۴ صورت گرفت  این خانم جهیز بزرگی با خود آورده ۲۰۰ نفر خادم شخصی داشت و در حوالی امام زاده قاسم قصری بنا کرده در آن میزیست گویند فتح علی شاه از آغا باجی احترام زیاد مینمود و مصاحبت او را بسیارخوش داشت ولی با وجود محبتی که خافان نسبت به او داشت آغا باجی تا آخر عمر باکره ماند .۱  خیرات حسان 

۲ تذکره نسوان ملا محمد صدیق آخوند زاده .چون آغا باجا جی از خود اولاد نداشت یک پسر و یک دختر از اطفال عظام کیگاوس میزرا و مرصع خانم برای خود گرفته تربیه نمود. ۱

مشارالیها بعد از یک عمر راحت و با وقار در سنه ۱۲۴۸ در دارالایمان قم دنیا  را بدورد گفت .۲

آغاباجی زن فاضله و مانند برادر خود ابو الفتح خان متخلص به  طوطی شعر گو بود و این چند شعر نمونه نظم اوست :

خرم آن کو پسر کوی تو جائی دارد                                               که سر کوی تو خوش آب و هوائی دارد 

بسفر رفت و دلم شد جرس ناقه او                                                 رسم این است که هر نافه در انی دارد 


سوختم از آتش غم ناصبا تاکی زمنع                                              میزنی بر آتشم دامن برو خاموش باش